www.eprace.edu.pl » koszty-jakosci » Koszty jakości

Koszty jakości

W celu utrzymania znaczącej pozycji na rynku, przedsiębiorstwo musi dostarczać klientowi produkty, które odpowiadają zgłaszanemu przez niego zapotrzebowaniu. Ważnym elementem w tym procesie jest odpowiednie wyważenie poziomu jakości oraz wysokości cen wyrobów.

Determinantą produktów jest jakość, która wymaga, aby wyrób zaspokajał, a nawet przewyższał potrzeby klientów przy jednoczesnym utrzymaniu optymalnego poziomu kosztów. Koszty jakości powstające na kolejnych etapach produkcji wyrobów są w znacznym stopniu rozproszone, co utrudnia określenie ich wielkości, miejsc powstawania oraz możliwości dogłębnej analizy i zastosowanie działań naprawczych. Przedsiębiorstwa produkcyjne powinny być świadome faktu, iż wysokość nakładów powstających w procesie produkcji oraz poniesionych strat i związanych z tym kosztów, w znacznym stopniu decydują o możliwościach ich funkcjonowania oraz pozycji na rynku.

Wielokrotnie, szczegółowa ewidencja kosztów jakości jest niemożliwa ze względu na złożoność procesów produkcji, gdzie duży nacisk kładzie się na jakość. Dlatego przedsiębiorstwa powinny dążyć do wyodrębnienia kosztów jakości z ogólnej sumy kosztów, regularnego ewidencjonowania, analizowania i interpretowania, aby efektem końcowym działań było naniesienie poprawek we wdrożonym systemie jakości, a co za tym idzie, obniżenie ogólnych kosztów wytwarzania.

Na ogólne koszty wytwarzania składają się koszty jakości, które są sumą wszystkich kosztów operacyjnych koniecznych do utrzymania odpowiedniego poziomu jakości. Każda firma powinna opracować swój własny system obliczania kosztów jakości. Dzięki niemu, kierownictwo w sposób ilościowy może określić ocenę efektywności działania systemu odpowiedzialnego za utrzymanie właściwego poziomu jakości w przedsiębiorstwie. Wielokrotnie kadra zarządcza jest nieświadoma kosztów jakie przedsiębiorstwo ponosi
z tytułu braku jakości. Dlatego powinny zostać powzięte wszelkie działania mające na celu uświadomienie kierownictwu przedsiębiorstwa, iż koszty poprawy jakości są znacznie niższe od kosztów nie posiadania systemu kosztów jakości.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Ewolucja kosztów jakości


Pojęcie kosztów jakości


Grupy i elementy kosztów jakości


Cele prowadzenia kosztów jakości


Zależności pomiędzy poszczególnymi grupami kosztów


Ewidencja kosztów jakości


Rola kierownictwa w monitorowaniu kosztów jakości


Controlling kosztów jakości


Korzyści z prowadzenia kosztów jakości


Wady prowadzenia kosztów jakości


Problemy funkcjonowania systemu kosztów jakości


Społeczne koszty jakości


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.