www.eprace.edu.pl » koszty-jakosci » Koszty jakości » Grupy i elementy kosztów jakości

Grupy i elementy kosztów jakości

Ewidencja i analiza kosztów jakości musi być poprzedzona właściwą identyfikacją.

W ramach filozofii TQM, na całkowite koszty jakości składają się (rys. 1):

a)koszty zgodności – zaliczamy do nich koszty zapobiegania błędom i wytwarzania produktów o obniżonej jakości, które powstają przed wystąpieniem błędów i oceny zgodności, np. koszty kontroli, koszty badań i inspekcji,

b)koszty braku zgodności – w skład nich wchodzą: koszty korekty i błędów oraz likwidacji skutków niskiej jakości produktów powstałych po wystąpieniu błędów,

c)koszty utraconych możliwości – to koszty nie zabezpieczenia się na przyszłość; powodem ich powstawania jest brak zainteresowania ze strony kierownictwa bieżącym poziomem jakości, który będzie przynosił zyski w przyszłości.

Koncepcja TQM wymaga określenia wielkości powstających strat, tj. kosztów niskiej jakości pracy. Pośrednio, ma to na celu wyznaczenie postaci kosztów oraz możliwości oszczędności. Efektem końcowym działań jest obniżenie kosztów niskiej pracy.

W myśl normy PN-ISO 9004-1:1996 koszty związane z jakością to: „koszty ponoszone w związku z zagwarantowaniem i zapewnieniem zadowalającej jakości, a także straty ponoszone z powodu nie osiągnięcia zadowalającej jakości” [18]. Podział kosztów jakości według tej normy ilustruje rys. 2. Na całkowite koszty jakości składają się środki ponoszone przez producenta prowadzące do osiągnięcia i utrzymania określonego poziomu kosztów wewnątrz przedsiębiorstwa oraz nakłady, których efektem ma być zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości wyrobów na zewnątrz przedsiębiorstwa.

Rys. 1. Koszty Jakości Organizacji w TQM

Źródło: [6].

Pierwszą grupę stanowią koszty wewnętrznego zapobiegania jakości. Rozumiemy przez nie wydatki ponoszone na osiągnięcie i utrzymanie ustalonego poziomu jakości. Wyróżniamy dwie grupy:

a)koszty zapobiegania – to wydatki ponoszone na działania prewencyjne, których celem jest zapobieganie powstawaniu uszkodzeń, np. planowanie jakości nowych
i modernizowanych wyrobów lub zapewnienie właściwej jakości materiałów
i surowców,

b)koszty oceny – związane są z wydatkami ponoszonymi na kontrolę, badania
i sprawdzanie adekwatności obecnego do zamierzonego poziomu jakości; odbywa się to poprzez kontrolę materiałów wejściowych i właściwych produktów oraz analizę prób i kontroli.

Rys. 2. Koszty jakości wg normy PN-ISO 9004-1:1996

Źródło: [31].

W ramach kosztów niezgodności wyróżniamy:

a)straty wewnętrzne - to koszty będące następstwem niespełnienia przez wyrób wymagań jakościowych powstałych przed dostawą; zaliczamy do nich m.in.:

b)straty zewnętrzne – to koszty będące następstwem niespełnienia przez wyrób wymagań po realizacji dostawy; zaliczamy tu:

Drugą grupę wyróżnioną w ramach kosztów jakości stanowią koszty zewnętrznego zapewnienia jakości. Pod tym terminem rozumiemy nakłady ponoszone na prezentację
i dowody wymagane przez odbiorców w celu obiektywnego udokumentowania jakości. Koszty te powstają w wyniku przeprowadzonych auditów klientów oraz nakładów poniesionych na certyfikację jakości w przedsiębiorstwie. Zaliczamy do nich:

a)koszty szczegółowego i dodatkowego zapewnienia jakości,

b)koszty procedur,

c)koszty prezentowanych prób.

W myśl normy ISO 9004-3:1996 [19] koszty jakości to środki służące ocenie efektywności systemu jakości. Grupy zasadnicze stanowią operacyjne koszty jakości, czyli koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo mające na celu osiągnięcie i zapewnienie określonego poziomu jakości oraz zewnętrznego zapewnienia jakości. W ramach kosztów operacyjnych wyróżniamy następujące podgrupy:

a)koszty zapobiegania,

b)koszty oceny,

c)koszty błędów dzielące się na:

Na koszty zewnętrznego zapewnienia jakości składają się:

a)koszty prezentacji,

b)koszty badań specjalnych,

c)koszty projektowania i wdrażania systemów jakości.

Koszty wewnętrznego zapewnienia jakości wymagają stałego zbierania, analizowania i raportowania. Narzędziem w tym celu wykorzystywanym jest model PAF (Prevention- zapobieganie, Appraisal- ocena, Failure- wada). Do grupy nakładów zaliczamy koszty prewencji i oceny, natomiast wady traktowane są jako straty. Składnikami tych kosztów są:

a)zapobieganie – nakłady poniesione na uniknięcie szkód; do najważniejszych zaliczamy:

b)ocena – środki poniesione na badanie, kontrolę i sprawdzenie czy spełnione są wymagania jakościowe; zaliczmy do nich m.in.:

c)szkody wad wewnętrznych – koszty powstałe w wyniku nie spełnienia wymagań jakościowych przez produkt przed dostawą; wyróżniamy wśród nich:

d)szkody wad zewnętrznych – koszty powstałe w wyniku nie spełnienia wymagań jakościowych produktu po dostarczeniu go do odbiorcy np.

Drugim możliwym sposobem oceny efektywności systemu jakości jest podejście przez koszty procesu. Polega ono na analizie kosztów zgodności i niezgodności każdego procesu
z założeniem, że obie kategorie mogą stanowić źródło oszczędności. Przez koszty zgodności rozumiemy koszty spełnienia wszystkich ustalonych i założonych wymagań konsumenta
w odniesieniu do produktu z jednocześnie prawidłowo przeprowadzonym procesem produkcyjnym. Koszty niezgodności to koszty powstałe na skutek wystąpienia nieprawidłowości w danym procesie.

Podejście przez straty jakościowe jest kolejną metodą służącą ocenie efektywności systemu jakości. Skupia się na wewnętrznych i zewnętrznych stratach powodowanych niewłaściwą jakością oraz wyróżnia straty wymierne i niewymierne. Typowym przykładem strat wymiernych są wewnętrzne i zewnętrzne koszty wad. Do strat niewymiernych zaliczyć można straty wywołane brakiem przyszłej sprzedaży będącej efektem niezadowolenia klienta. Przyczyną ich powstawania jest niższa wydajność wywołana operacjami poprawkowymi
i zaprzepaszczonymi okazjami.

W myśl norm francuskich koszty jakości obejmują 2 grupy (na podstawie

[3, s. 66-68]):

a)koszty niedotyczące jakości – to koszty niezwiązane z uzyskaniem jakości,

b)koszty dotyczące jakości – to koszty związane z uzyskaniem jakości; wyróżniamy wśród nich:

Kompleksową klasyfikację kosztów jakości, zawierającą wytyczne zgodne
z koncepcją TQM, przedstawiono w brytyjskiej normie BS 6143. Dokonano w niej podziału kosztów jakości na (na podstawie [31, s. 53-55]):

a)koszty zapobiegania – ponoszone są w celu obniżenia do minimum kosztów braków i oceny; wyróżniamy wśród nich:

b)koszty oceny – zaliczamy do nich tylko koszty związane z ustaleniem zgodności produktu z wymaganiami jakościowymi; nie dotyczą kosztów przeróbki i powtórnej kontroli; zawierają w sobie:

c)koszty wadliwości – dzielą się na:komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.