www.eprace.edu.pl » koszty-jakosci » Koszty jakości » Korzyści z prowadzenia kosztów jakości

Korzyści z prowadzenia kosztów jakości

Wyodrębnienie oraz rodzajowy podział kosztów jakości są zabiegiem bardzo trudnym. Jednak korzyści z przeprowadzenia tych czynności zdecydowanie przewyższają nakłady poniesione na te cele. Wszystko zależy od stopnia złożoności przedsiębiorstwa, systemu ewidencji i sprawozdawczości kosztów.

Jedną z głównych i najczęściej powtarzanych korzyści z tytułu prowadzenia kosztów jakości w przedsiębiorstwie jest wykrywanie miejsc powstawania tych kosztów, zmiana struktury wydatków oraz ich obniżanie. Co więcej, system ten umożliwia wykrywanie nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, ustalenie słabych punktów na kolejnych etapach realizacji produktu oraz zastosowanie działań mających na celu poprawę jakości. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu można się również doszukiwać
w konkretnych komórkach i w jej ramach przeprowadzać działania korygujące.

Optymalny poziom kosztów dobrej jakości oraz jednoczesny spadek kosztów niezgodności wewnętrznych prowadzą w sumie do zwiększenia poziomu produkcji.
Z drugiej strony, koszty wadliwości zewnętrznej sugerują konieczność usprawnienia np. serwisu. Zahamowanie procesu powstawania kosztów niezgodności może zostać osiągnięte poprzez zwrócenie większej uwagi na proces kontroli, produkcji oraz eliminację uszkodzeń powstających w czasie magazynowania.

Duży wpływ na jakość produktów, a co za tym idzie - koszty jakości mają podwykonawcy, kontrahenci, którzy świadczą usługi dla danego przedsiębiorstwa. Antidotum na wyeliminowanie tego typu wad jest bardziej uważne dobieranie partnerów,
z którymi prowadzi się współpracę, a jeśli sytuacja tego wymaga – rezygnacja ze świadczonych usług.

Częstą przyczyną powstawania kosztów złej jakości są pracownicy, którzy w należyty sposób nie wywiązują się z powierzonych im zadań. Po określeniu przyczyn popełnionych błędów, kierownictwo może nałożyć kary pieniężne, przeprowadzić zwolnienia lub przeszeregowania. System szkoleń jest bardzo dobrym sposobem na poszerzenie wiedzy pracowników w zakresie wykonywanych przez nich działań oraz podwyższenie poziomu wykonywanej pracy. Z jednej strony, za źle wykowane zadanie pracownik powinien ponieść karę, a drugiej, za należyte wywiązanie się z powierzonego mu pracy, zostać nagrodzonym.

W innym ujęciu, korzyścią z systemu kosztów jakości jest obserwacja miejsc,
w których powinny być odnoszone zyski, jednak z powodu nie przywiązania dostatecznej uwagi do tego elementu, przedsiębiorstwo nie czerpie żadnych przychodów. Daje to sygnał kierownictwu do powzięcia działań, które pozytywnie wpłyną na zmianę tego procesu.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.