www.eprace.edu.pl » koszty-jakosci » Koszty jakości » Controlling kosztów jakości

Controlling kosztów jakości

Controlling systemu zapewnienia jakości zwraca się ku przyszłości. Ukierunkowany jest na wieloaspektowe kierowanie organizacją uwzględniające działalność różnych obszarów przedsiębiorstwa. Do głównych celów controllingu zaliczyć należy:

a)planowanie, tj. ustalanie celów,

b)kontrolę, tj. porównanie stanu rzeczywistego z założonym przez analizę odchyleń,

c)sterowanie, tj. podjęcie działań naprawczych.

Zamierzonym efektem końcowym controllingu jest jakość zorientowana na wynik, której odzwierciedlenie stanowi zaspokojenie potrzeb klienta. Przedsiębiorstwo realizuje swój cel poprzez planowanie, kontrolę, sprawozdawczość i kierowanie.

W ramach controllingu wyodrębniono węższą grupę, która zorientowana jest na informacje o kosztach i nazwano ją controllingiem kosztów. Zdaniem Horvatha controlling kosztów to: „Szczegółowy dział cotrollingu operatywnego, którego przedmiotem są relacje miedzy nakładami i efektami oraz kosztami i wynikami, a celem - orientacja na zysk oraz zapewnienie gospodarności i osiągnięcie odpowiedniej rentowności przedsiębiorstwa”
[12, s. 85].

Głównym zadaniem controllingu jest dostarczanie informacji kosztowych na potrzeby decyzyjno-kontrolne oraz w celu poprawy jakości decyzji na wszystkich szczeblach zarządzania organizacją, tzn. planowania sposobów optymalizacji kosztów jakości, oceny stopnia realizacji wniosków i zaleceń oraz sprawozdania efektywności działań podejmowanych w celu poprawy skuteczności działania systemu jakości oraz zarządzania kosztami.

Etapy controllingu

Pierwszym etapem controllingu jest planowanie zadań dotyczących jakości. Obejmuje ono ustalanie celów i oczekiwań jakościowych, monitoring procesu sporządzania planów kosztowych oraz późniejszą ich kontrolę, konstruowanie budżetów kosztowych, aktualizację procesu planowania, sporządzanie sprawozdań budżetowych. Zasadniczym elementem tego etapu jest porównanie planu z wykonaniem, umożliwiające określenie właściwych kierunków kształtowania się kosztów.

Kolejnym etapem w controllingu jest kontrola, czyli wyszukanie przyczyn wystąpienia możliwych odchyleń i ustalenie działań korygujących. Analiza przeprowadzana jest na podstawie ogólnych wskaźników i obejmuje relacje kosztów w czasie.

Ostatnim etapem controllingu jest sterowanie. Wykorzystuje się w nim wyniki wcześniej przeprowadzonej analizy kosztów jakości. Zaletą sterowania jest możliwość natychmiastowej reakcji w przypadku wykrycia nieścisłości na etapie konstrukcji czy organizacji produkcji. Podejmując jakiekolwiek decyzje należy rozpatrzyć ewentualne korzyści tj. opłacalność, inne skutki wymierne, lecz nie zawsze dające opisać się liczbowo np. reputacja przedsiębiorstwa, koszty usuwania błędów, które nie rzadko okazują się wyższe od nakładów poniesionych na zapobieganie im.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.