www.eprace.edu.pl » koszty-jakosci » Jakość i jej rola w działaniach przedsiębiorstwa

Jakość i jej rola w działaniach przedsiębiorstwa

Rozpoczynając rozważania dotyczące kosztów jakości, nie sposób pominąć samego zagadnienia jakości. Zarówno naukowcy poszczególnych dziedzinach nauki: prawa, ekonomii, towaroznawstwa, filozofii jak i normy międzynarodowe w różny sposób pojmują oraz definiują ten termin.

Pierwsze wzmianki o jakości pojawiły się już w Starożytności. Grecki filozof Platon
w swoim dziele pt.: „Symposium” twierdził, iż jakość jest formą, której nie da się zdefiniować, a zrozumieć ją można jedynie poprzez doświadczenie. Co więcej, jego zdaniem jest to subiektywne zjawisko każdego oceniającego (na podstawie [38]).

Inne spojrzenie na zagadnienie jakości ma drugi znamienity grecki filozof, Arystoteles, który prowadzi rozważania na temat jego znaczenia w dziele „Categoriae”. Arystoteles jakością nazywa cechy, przy pomocy których w pewnym stopniu mogą być określone przedmioty, czyli rzeczy.

W czasach współczesnych, podobnie jak w okresie starożytności, myśliciele w różny sposób rozumieli zagadnienie jakości. Przykładowo, według Deminga jakość to: „przewidywany stopień jednorodności i niezawodności przy niskich kosztach i dopasowaniu do wymagań rynku” [24, s. 14].

Amerykański naukowiec z dziedziny ekonomii, Juran, jakość traktuje jako: „stopień, w jakim określony wyrób zaspokaja potrzeby określonego nabywcy” [7, s. 13].

Taguchi prezentuje bardzo ogólną, a zarazem przewrotną definicję. Otóż: „jakość jest tym, czego brak oznacza straty dla wszystkich” [24, s. 9].

W myśl normy PN-EN ISO 9000:2001 [17] jakość traktowana jest jako stopień,
w jakim zbiór inherentnych właściwości wyrobu, systemu bądź procesu spełnia wymagania klienta lub innych zainteresowanych stron.

W wyżej przytoczonych definicjach, szczególnie tych współczesnych teoretyków, pojawia się konsument jako finalny odbiorca produktu, który określa oraz narzuca preferowany przez siebie poziom jakości.

Jakość jest kluczowym czynnikiem w kształtowaniu zyskowności i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Działania projakościowe to środki ponoszone na badania i rozwój oraz koszty związane z wytwarzaniem, serwisowaniem i usługami pomocniczymi. Ceną jakości „płaconą” przez przedsiębiorstwa są m.in. nakłady na ciągłe monitorowanie rynku oraz zbieranie informacji o oczekiwaniach klientów. Każdy z nich ma inne wymagania odnośnie danego produktu, proponuje różne kwoty, które jest w stanie przekazać na zakup dobra. Zadaniem producenta jest sprostanie tym wszystkim wymaganiom odbiorców przy jednoczesnej optymalizacji nakładów firmy.

Jednym z kluczowych elementów mających wpływ na wysokość zysków
z wytworzonego dobra są koszty jakości.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.