www.eprace.edu.pl » koszty-jakosci » Koszty jakości » Cele prowadzenia kosztów jakości

Cele prowadzenia kosztów jakości

„Koszty jakości wyrażają skwantyfikowany cel zapewnienia jakości, który sprowadza się do doboru takiej struktury nakładów, przy której łączna suma strat i kosztów ponoszona na działanie zapewniające jakość, będzie najmniejsza” [14, s. 311]. Wiąże się to z optymalizacją produkcji. Koszty jakości wskazują, które z prowadzonych działań korygujących dają najlepsze efekty z ekonomicznego punktu widzenia i prowadzą do poprawy produktywności
i struktury kosztów wyrobu. Co raz wyższe środki przeznaczane na redukcję wadliwej jakości działań powinny dać efekt w postaci redukcji nakładów na straty ponoszone przy produkcji wadliwych jednostek produktów. Odzwierciedleniem pozytywnych zmian zachodzących
w przedsiębiorstwie jest stopień, w jakim system sterowania jakością w przedsiębiorstwie jest realizowany. Wszystkie te operacje mają łącznie na celu wzrost efektywności działalności, zapewnienie optymalnego poziomu jakości przy jednoczesnej obniżce własnych kosztów wytwarzania oraz „stworzenie bazy dla wewnętrznych programów doskonalenia jakości” [19]. Konsekwencją zgodnego z wymaganiami klientów poziomu jakości są osiągane przez przedsiębiorstwa zyski.

Każde przedsiębiorstwo, mające na względzie odpowiednią jakość produktów dostosowaną do wymagań klientów, powinno regularnie prowadzić identyfikację zarówno kosztów związanych z jakością jak i kosztów braku tej jakości.

Koszty jakości wspomagają procesy decyzyjne kierownictwa przedsiębiorstw. Stałe wykorzystanie danych dotyczących jakości w procesie zarządzania przedsiębiorstwem daje możliwości (na podstawie [6, s. 97; 33]):

a)wykrywania i identyfikacji odstępstw i trendów,

b)optymalizacji kosztów zapobiegania wadom oraz kosztów oceny i wad,

c)określenia rodzaju kosztów kwalifikujących się do obniżenia lub likwidacji,

d)kształtowania całkowitego kosztu wytwarzania, wyniku finansowego,

e)minimalizacji kosztów produkcji,

f)podejmowania i realizacji ekonomicznie uzasadnionych kroków prowadzących do poprawy stanu wyrobów,

g)wzrostu wydajności pracy,

h)określenia zmian techniczno-organizacyjnych, poprawy działań konstrukcyjnych, technologicznych, organizacyjnych procesu produkcyjnego.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.