www.eprace.edu.pl » koszty-jakosci » Koszty jakości » Wady prowadzenia kosztów jakości

Wady prowadzenia kosztów jakości

Jeśli mówimy o korzyściach systemu kosztów jakości, nie sposób nie wspomnieć
o ich nielicznych, a jednak, wadach. Często powtarzającym się zjawiskiem jest jednoznaczna interpretacja kosztów jakości przez menedżerów przedsiębiorstw jako elementu wymagającego obniżenia, cięcia. Takie działanie jedynie w krótkim czasie może przynieść zysku przedsiębiorstwu. Rozpatrując dłuższy okres, obserwuje się znaczne obniżenie jakości produktów i świadczonych usług, pogorszenie relacji z klientami i dostawcami. Podobnie kontakty z akcjonariuszami oraz partnerami biznesowymi ulegają pogorszeniu, co
w bezpośrednio prowadzi do obniżenia zysku przedsiębiorstwa.

Niezbędnym elementem ewidencji kosztów jakości jest system komputerowy wprowadzony w przedsiębiorstwie. Jednym z najczęściej wykorzystywanych programów
w ramach tego systemu jest „Finanse i bankowość”. Sporą trudność przysparza wyodrębnienie z ogółu kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo, kosztów bezpośrednio związanych z jakością. Nieprecyzyjna identyfikacja kosztów może być przyczyną podjęcia niewłaściwych decyzji, a w rezultacie namnożenia problemów związanych z jakością produkowanych wyrobów.

W przypadku przedsiębiorstw, szczególnie tych mniejszych, które nie korzystają
w swojej pracy z systemu komputerowego, niezbędne jest prowadzenie pisemnej ewidencji kosztów jakości, co w znacznym stopniu wpływa na wydłużenie czasu pracy, zmniejszenie wydajności pracowników lub, ewentualnie, konieczność zatrudnienia dodatkowego personelu, odpowiedzialnego za rejestrację kosztów.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.