www.eprace.edu.pl » koszty-jakosci » Wstęp

Wstęp

Jakość jest jednym z zasadniczych czynników działalności przedsiębiorstw w dobie gospodarki rynkowej. Konsumenci oczekują towarów najwyższej jakości. Producenci dążą do maksymalizacji zysków. Utrzymanie właściwego poziomu i struktury kosztów wpływa na rentowność i zdolność konkurencyjną przedsiębiorstw. „Wartość, którą klienci cenią sobie najbardziej, jest wypadkową poziomu jakości, poziomu obsługi, wysokości kosztów
i terminów dostaw. Właściwa jakość zapewniana stałym klientom jest najsilniejszą bronią
w walce z konkurencją oraz drogą do stałego rozwoju firmy i osiągania zysku.” [14].

W celu redukcji nakładów poniesionych na produkty niskiej jakości wykonania oraz odzyskania zaufania klientów, przedsiębiorstwa coraz większą uwagę skupiają na dostarczeniu, czy to odbiorcy wewnętrznemu czy zewnętrznemu, produktów, które w pełni odpowiadają ich potrzebom i wymaganiom.

Kluczowym elementem jakości są jej koszty. Z jednej strony, koszty złego wykonania produktu w dłuższym okresie mogą w znacznym stopniu nadszarpnąć finanse oraz zaważyć na reputacji i utrzymaniu się firmy na rynku, a z drugiej, koszty prewencji, pomimo, iż
w pierwszej fazie wydają się osiągać bardzo duże rozmiary, z biegiem czasu okazują się zbawienne i przeciwdziałają powstawaniu wad.

Z tego oraz wielu innych powodów zagadnienie kosztów jakości jest coraz częściej doceniane i analizowane przez przedsiębiorstwa.

Celem pracy jest przedstawienie w ogólnym zarysie zagadnienia kosztów jakości
w sposób kompleksowy, tak aby nawet osoba niezorientowana w tej dziedzinie mogła sobie wyrobić ogólny pogląd oraz wyrazić swoje zdanie na ten temat. Praca ta wychodzi naprzeciw potrzebom osób, które spotkały się z koniecznością zapoznania z pojęciem kosztów jakości. Powodem tego może być choćby fakt, iż coraz więcej przedsiębiorstw zostaje postawionych przed wymogiem wdrożenia systemu ISO 9000 w celu poprawy jakości i polepszenia współpracy z klientem.

W świetle rosnących wymagań względem pracowników firm odnośnie znajomości systemu zarządzania jakością, a w szczególności systemu kosztów jakości, słuszne wydaje się postawienie tezy o ich kluczowy wpływ na cały proces funkcjonowania organizacji. Należałoby się zastanowić czy dane przedsiębiorstwo bez posiadania wiedzy o miejscach powstawania kosztów jest w stanie utrzymać się na rynku oraz odnosić zyski w dobie gospodarki wolnorynkowej.

Niewątpliwie, wyżej postawiona teza jest prawdziwa. Gdyby jej słuszność była wątpliwa, sens całego systemu zarządzania jakością, prowadzenia szczegółowej ewidencji kosztów jakości oraz wnioski wysnuwane z rachunku kosztów byłyby zbędne. Mając na względzie rynek oraz rosnącą ilość przedsiębiorstw, które wprowadzają system ISO 9000, jeden z jej składników, tj. koszty jakości, są nieodzownym elementem prawidłowego funkcjonowania każdej organizacji.

Rozważania w niniejszej pracy umożliwią odpowiedź na pytanie o słuszność rejestracji kosztów oraz zadania stawiane rachunkowi kosztów jakości.

Rozdział pierwszy ma na celu przedstawienie samego pojęcia jakości. Przede wszystkim, prezentację wielorakich spojrzeń na ten termin, różnych definicji sformułowanych na przestrzeni wieków, począwszy od czasów starożytnych, a skończywszy na terminologii autorów współczesnych.

Jakości nie można rozpatrywać w oderwaniu od organizacji oraz jej sprzężenia zwrotnego z klientem. Dlatego w dalszej części tego rozdziału, w zsyntetyzowanej formie omówiono rolę, jaką jakość odgrywa w działaniu i funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz jej wpływ na klienta i kształtowanie się popytu na dobra i usługi.

Kolejny rozdział traktuje już o samym pojęciu kosztów jakości. Pierwszym zagadnieniem jest ewolucja kosztów od czasów człowieka pierwotnego, poprzez średniowiecze, etap amerykański, ze szczególnym uwzględnieniem wieku XX i okresu
II wojny światowej, kiedy to dużo uwagi przywiązywano do jakości, a Armia Stanów Zjednoczonych na szeroką skalę prowadziła przedsięwzięcie zaopatrzenia aliantów w sprzęt wojskowy.

Następnie poruszono w pracy termin kosztów jakości oraz jego kształtowanie się na przestrzeni wieków. Określono główne cele ewidencji kosztów jakości w przedsiębiorstwie. Omówiono elementy kosztów oraz zależności pomiędzy poszczególnymi grupami. Zaprezentowano rolę jaką kierownictwo odgrywa w całym systemie funkcjonowania organizacji. Przedstawiono najważniejsze wady i zalety prowadzenia kosztów jakości oraz problemy w ich funkcjonowaniu. Ostatnim zagadnieniem omówionym w tej części są społeczne koszty jakości oraz ich wpływ na ogólny kształt kosztów.

W kolejnym rozdziale szerzej przedstawiono bardzo istotne, w całym systemie funkcjonowania przedsiębiorstwa, zagadnienie rachunku kosztów jakości, etapy jego wdrożenia, najważniejsze cele oraz rolę jaką odgrywa w procesie decyzyjnym przedsiębiorstwa.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.