www.eprace.edu.pl » koszty-jakosci » Literatura

Literatura

1. Balon U., Przegląd wybranych modeli klasyfikacji kosztów jakości, Problemy jakości,

6, 2006, s. 15-19.

2. Chabiera J., Doroszewicz S., Zbierzchowska A., Zarządzanie jakością. Poradnik

menedżera, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 2000.

3. Ciechan-Kujawa M., Rachunek kosztów jakości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

4. Ekonomiczne aspekty Zarządzania Jakością, materiały konferencyjne, Warszawa,
4-5 listopad 1999, Ośrodek Badań Jakości Wyrobów Zetom sp. z o.o., Warszawa 1999.

5. Fajczak-Kowalska A., Koszty jakości oraz ich rachunek, Problemy jakości, 8, 2004,

s. 33-35.

6. Gołębiowski M., Janasz W., Prozorowicz M., Polityka projakościowa w przedsiębiorstwie,

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.

7. Gryc J., Koszty jakości i ich liczenie w przedsiębiorstwie, Problemy jakości, 3, 2004,

s. 24.

8. Guidelines for managing the economics of quality, Technical Report ISO/TR 10014-1998,

International Organization for Standardization, Quality Press 1998.

9. Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN,

Warszawa 2005.

10. Karaszewski R., Total Quality Management, Wydawnictwo Dom Organizatora,

Toruń 1999.

11. Karaszewski R., Zarządzanie jakością. Koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez

liderów światowego biznesu, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2005.

12. Kister A., Zarządzanie kosztami jakości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

13. Lewandowski J. Zarządzanie jakością. Jakość, ergonomia, bezpieczeństwo pracy,

ochrona środowiska, Wydawnictwo Marcus, Łódź 1998.

14. Menedżer jakości (pod red. J. Bagińskiego), Oficyna Wydawnicza Politechniki

Warszawskiej, Warszawa 2000.

15. Metody i narzędzia jakości. Tom 1., Polskie Forum ISO 9000 (pod red. E. Krodkiewska

-Skoczylas), Klub Polskie Forum ISO 9000, Warszawa 2000.

16. Nierzwicki W. (red.), Malinowska E., Nierzwicki W., Richert M., Wiśniewska M.,

Zarządzanie przez jakość. Wybrane zagadnienia, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia

Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 1999.

17. Norma PN-EN ISO 9000:2001: Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.

18. Norma PN-ISO 9004-1:1996: Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości.

Wytyczne.

19. Norma PN- ISO 9004-3:1996: Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości.

Wytyczne dotyczące materiałów wytwarzanych w procesach ciągłych.

20. Oyrzanowski B., Jakość dla konsumenta, producenta i gospodarki narodowej,

Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1989.

21. Podręcznik Zarządzania Jakością (pod red. Lock D.), Wydawnictwo PWN,

Warszawa 2002.

22. Prozowicz M., Ekonomiczne determinanty kształtowania jakości wyrobu

w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,

Szczecin 2001.

23. Skrzypek E., Doświadczenia w zakresie prowadzenia kosztów jakości, na przykładzie

certyfikowanych przedsiębiorstw różnych branż. Materiały szkoleniowe, Szczyrk 1999.

24. Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wydanictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej,

Lublin 2000.

25. Skrzypek E., Koszty jakości jako miara skuteczności systemu sterowania jakością,

materiały konferencji pt. „Inżynieria jakości. Sesja naukowa z okazji 75-lecia

Prof. zw. dr hab. inż. Romualda Kolmana”, Gdańsk, 24 czerwiec 1997, Politechnika

Gdańska, Wydział Mechaniczny, Krajowa Izba Gospodarcza Komitet Jakości,

Wydawnictwo WGM, Gdańsk 1997, s. 145-149.

26. Skrzypek E., Koszty jakości jako narzędzie weryfikacji skuteczności systemu

zapewnienia jakości w przedsiębiorstwie, materiały konferencji pt. „Koszty i korzyści

wdrażania systemu jakości w przedsiębiorstwie”, Warszawa 15 marzec 1996,

Uniwersytet Jagielloński Zakład Ekonomii Stosowanej, Klub Polskie Forum ISO 9000,

Wydawnictwo PKN, Warszawa 1996, s. 31-34.

27. Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości: IV Sympozjum Klubu Polski

Forum ISO 9000 (pod red. T. Wawak), Wydawnictwo EJB, Kraków 1997.

28. Stahl M., Management. Total Quality in Global Environment, University of Tennessee,

Blackwell 1995

29. Urbaniak M., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin,

Warszawa 2004.

30. Wawak T., Efekty ekonomiczne wdrażania systemu jakości w podejściu procesowym,

materiały konferencji pt. „Procesowe Zarządzanie Jakością”, Wrocław, 9-10 grudnia,

1999, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1999, s. 57-73.

31. Wawak S., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Helion,

Gliwice 2002.

32. Zarządzanie jakością. Część 1. Systemy jakości w organizacji (pod red. Ładońskiego

W. i Szołtysek K.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oscara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005.

33. Zarządzanie przez jakość. Koncepcje, metody, studia przypadków (pod red.

E. Konarzewskiej- Gubały), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego,

Wrocław 2003.

34. Zembrzuska Z., Jędraś J., Materiały szkoleniowe, Ośrodek Badania Jakości Wyrobów

„ZETOM”, Warszawa 1992.

35. Zymonik Z., Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza

Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002.

36. http://mfiles.ae.krakow.pl/pl/index.php/Koszty_jako%C5%9Bci, 21.12.2007

37. http://aneksy.pwn.pl/zarzadzanie/?id=391&typ=prez, 21.12.2007

38. http://pl.wikipedia.org/wiki/Jako%C5%9B%C4%87, 20.01.2008

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.