www.eprace.edu.pl » koszty-jakosci » Rachunek kosztów jakości » Analiza i jej cele w rachunku kosztów jakości

Analiza i jej cele w rachunku kosztów jakości

Zasadniczymi celami analizy rachunku kosztów jakości według Jurana są
[12, s. 83-84]:

a)identyfikacja wszystkich działań prowadzących do osiągnięcia wymaganej jakości,

b)określenie kosztów tych działań,

c)interpretacja uzyskanych informacji i ich udostępnianie wszystkim zainteresowanym,

d)szukanie sposobów optymalizacji kosztów jakości,

e)systematyczna obserwacja i rejestracja trendów kształtowania się kasztów jakości.

Nadrzędnym celem analizy jest rozpoznanie grup kosztów, które mogą być zredukowane lub całkowicie zlikwidowane oraz określenie działań projakościowych. Dodatkowo, z rachunku możemy wywnioskować, które z przeprowadzonych operacji dają najlepsze rezultaty tak dla producenta jak i konsumenta. Analiza pozwala również snuć hipotezy dotyczące stopnia zmniejszenia strat na brakach dzięki zwiększeniu nakładów na działalność prewencyjną oraz kształtowania się wysokości kosztów na tle poszczególnych grup.

Jednym z typów analiz jest analiza problemowa. Jest ona źródłem informacji
o kosztach jakości. Przede wszystkim określa stosunek poszczególnych grup kosztów
w kosztach ogółem, odkrywa miejsca ich powstawania oraz wysokość przypadającą na poszczególne grupy produktów.

- założenia kierownictwa przedsiębiorstwa

- zaakceptowanie wytycznych kosztów jakości przez kierownictwo przedsiębiorstwa

- lista kosztów istotnych dla jakości zaproponowana przez kierownictwo przedsiębiorstwa, dział jakości

- opracowane wytyczne kosztów jakości przez dział jakości

- lista kosztów istotnych dla jakości

- zestawienie rachunku kosztów

- definicja elementów kosztów jakości i sposoby ich ujmowania

- ustalenie wielkości wskaźników kosztów jakości

Rys. 11. Schemat budowy rachunku kosztów jakości

Źródło: [14].

Mówiąc o analizie kosztów, nie można pominąć faktu, iż powinna ona dotyczyć całego cyklu życia produktu. Jedynie pełny obraz przedstawia koszty ponoszone przez kolejne jednostki, począwszy od przedsiębiorstwa, poprzez indywidualnych odbiorców,
a skończywszy na społeczeństwie jako całości.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.