www.eprace.edu.pl » koszty-jakosci » Rachunek kosztów jakości » Cele prowadzenia rachunku kosztów jakości

Cele prowadzenia rachunku kosztów jakości

Do najważniejszych celów prowadzenia rachunku kosztów jakości należą:

a)sterowanie kosztami (controlling), w skład którego wchodzą planowanie, sterowanie i kontrola poziomu kosztów jakości (na podstawie [14, s. 312]),

b)identyfikacja problemów związanych z jakością w przedsiębiorstwie (na podstawie [6, s. 102]),

c)podnoszenie motywacji i zwiększenie świadomości pracowników (na podstawie
[6, s. 102]).

Rachunek kosztów jakości służy przeprowadzeniu analizy kształtowania się kosztów jakości i podejmowaniu kroków zmierzających do poprawy jakości i optymalizacji kosztów złej jakości. Umożliwia opracowanie strategii obniżenia poziomu kosztów produkcji przy jednoczesnym utrzymaniu lub wzroście poziomu jakości wyrobów. Rachunek kosztów jakości jest pomocnym narzędziem przy usprawnieniu przebiegu programów poprawy jakości. W myśl przepisów normy PN-EN ISO 9004:2001, nadrzędnymi celami rachunku kosztów jakości są [12, s. 82]:

a)identyfikacja dodatkowych obszarów wymagających uwagi i doskonalenia,

b)ustalenie celów i kosztów jakości na następny okres.

Rachunek kosztów jakości dostarcza pomocnych informacji przedsiębiorstwu
w podjęciu decyzji o uruchomieniu produkcji nowego wyrobu lub modernizacji dotychczasowego. Kolejną istotną zaletą prowadzenia rachunku jest możliwość porównania kształtowania się kosztów jakości przedsiębiorstw w danej branży z firmami konkurencyjnymi (benchmarking). Cele te mogą zostać osiągnięte tylko wtedy, gdy rachunek kosztów jakości będzie elastyczny, tzn. umożliwi rejestrację cząstkowych kosztów jakości oraz dokładną i wiarygodną interpretację zebranych danych. Na wolnym rynku rachunek kosztów może być elementem promocyjnym jakości wyrobów i usług. Regularnie publikowane wyniki rachunku są jasnym i przejrzystym źródłem informacji dla przedsiębiorstwa. Wnioski wyciągnięte z analizy rachunku mogą być narzędziem ułatwiającym kierownictwu ocenę osiągnięć oraz decyzje o podjęciu działań dla poprawy jakości oraz pozycji firmy na rynku. Graficzne podsumowanie celów prowadzenia rachunku kosztów jakości prezentuje rys. 10.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.