www.eprace.edu.pl » koszty-jakosci » Rachunek kosztów jakości » Zadania przedsiębiorstwa oraz systemu kosztów jakości

Zadania przedsiębiorstwa oraz systemu kosztów jakości

Do podstawowych zadań przedsiębiorstwa w ramach rachunku kosztów jakości zalicza się [13, s. 55-56]:

a)określenie i ewidencję kosztów jakości,

b)klasyfikację kosztów jakości według grup rodzajowych,

c)planowanie i kontrolę kosztów,

d)badanie poziomu kosztów,

e)stworzenie warunków do prowadzenia bazy informacyjnej o kosztach jakości
w przedsiębiorstwie,

f)nadzorowanie logistyczne systemu kosztów.

Do podstawowych zadań rachunku kosztów jakości można zaliczyć [3, s. 85]:

a)pomoc w ustaleniu polityki projakościowej,

b)umożliwienie obserwacji jakości wyrobów pod kątem powstawania kosztów jakości,

c)wskazanie tzw. „słabych punktów jakościowych” w wyrobach i procesach,

d)określenie przedsięwzięć służących obniżeniu kosztów i polepszeniu jakości,

e)ułatwienie planowania jakości z uwzględnieniem kosztów i jednoczesnym połączeniem z analizą wartości,

f)zapewnienie lepszego poznania znaczenia ekonomicznego wymagań jakościowych,

g)dostarczenie danych do raportów dotyczących jakości przeznaczonych dla kierownictwa firmy,

h)optymalne (pod względem kosztów) planowanie kontroli jakości,

i)ujawnienie zawyżonych kosztów jakości powstających na skutek przyjęcia nieodpowiednich kryteriów jakościowych, które nie są wymagane przez rynek.

Wyżej wymienione zadanie mają szansę na realizację tylko, jeśli [3, s. 85]:

a)ewidencja kosztów jakości przebiega zgodnie z zasadami ekonomicznymi,

b)dane dotyczące kosztów jakości są stale aktualizowane i wiarygodne,

c)łącznie z analizą kosztów jakości określane są przyczyny i miejsca powstawania kosztów,

d)podczas oceny kosztów jakości, uwzględniane są zarówno koszty absolutne jak
i wskaźniki kosztów jakości,

e)raporty o kosztach obrazujące ewolucję kosztów w czasie i odnoszące się do kosztów zaplanowanych umożliwiają prowadzenie systematycznej oceny skuteczności działań mających na celu zapewnienie jakości.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.